តើអ្នកកំពុងរៀនរបៀបអាននិងសរសេរភាសាអង់គ្គេសជាមួយនឹងសៀវភៅអានឬ?វាពិតជាការលំបាក។

ប៉ុន្តែប្រសិនបើអ្នកចង់និយាយភាសាអង់គ្លេស វាគឺជាការងារស្រួល!

មើល ស្តាប់ ត្រាប់តាម និងថាឡើងវិញ។

តើវាជាការងាយស្រួលប៉ុណ្ណាដែរ?

ចូរទាញយកអាប YES! English ជាភាសារបស់អ្នកនិងចាប់ផ្តើមរៀនភាសាអង់គ្លេសនៅថ្ងៃនេះ។

វាគ្មានសៀវភៅអំណានដែលគួរឲ្យធន់ធ្រន់

គ្មានក្បួនវេយ្យករណ៍ស្មុគស្មាញ

គ្មានការលំបាកក្នុងការប្រកប

គ្មានតេស្តជាលាយលក្ខអក្សរនោះទេ។

ចូររៀនភាសាអង់គ្លេសតាមរបៀបដូចដែលអ្នករៀនភាសាពីកំណើតរបស់អ្នកដែរ។

នេះហើយដែល YES! English

មានប្រសិទ្ធិភាពប្រសើរជាងនិងរហ័សជាង។

1. DOWNLOAD FREE APP
2. BUY LICENCE HERE
2. RECEIVE LICENCE BY EMAIL
3. INSERT CODE

BUY NOW AU$110 FOR 1 YEAR

1. DOWNLOAD FREE APP
2. BUY LICENCE HERE
2. RECEIVE LICENCE BY EMAIL
3. INSERT CODE

BUY NOW AU$110 FOR 1 YEAR

Cambodian Enquiry

9 + 6 =

Select your currency
USD United States (US) dollar